نظریه تقریب و کاربرد های آن (MSJ) - سفارش نسخه چاپی مجله