نظریه تقریب و کاربرد های آن (MSJ) - اصول اخلاقی انتشار مقاله