نظریه تقریب و کاربرد های آن (MSJ) - فرایند پذیرش مقالات