نظریه تقریب و کاربرد های آن (MSJ) - همکاران دفتر نشریه