نظریه تقریب و کاربرد های آن (MSJ) - بانک ها و نمایه نامه ها