نظریه تقریب و کاربرد های آن (MSJ) - واژه نامه اختصاصی