نظریه تقریب و کاربرد های آن (MSJ) - پرسش‌های متداول