نظریه تقریب و کاربرد های آن (MSJ) - اعضای هیات تحریریه