نظریه تقریب و کاربرد های آن (MSJ) - راهنمای نویسندگان