نظریه تقریب و کاربرد های آن (MSJ) - اهداف و چشم انداز