نظریه تقریب و کاربرد های آن (MSJ) - مقالات آماده انتشار