نظریه تقریب و کاربرد های آن (MSJ) - جستجوی پیشرفته